فایل word مقاله اثر سطوح مختلف کودهاي فسفات و نيتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد واسانس بابونه آلماني (Matricaria recutita L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف کودهاي فسفات و نيتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد واسانس بابونه آلماني (Matricaria recutita L.) :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

میثم علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
مجید امینی دهقی – استادیار دانشگاه شاهد
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
امین صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود اوره در سه سطح (0, 40, 80 کیلو گرم در هکتار) و سوپر فسفات تریپل در سه سطح ( 0 , 30, 60 کیلوگرم در هکتار ) بر میزان عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه شاهد اجرا گردید . نتایج حاصله حاکی از آن است که بین تیمارهای کود ازته از نظر عملکرد یعنی تعداد گل و وزن خشک گل در بوته اختلاف معنی داری در سطح 0/01 وجود داشت و 80 کیلو گرم ازت با تولید 842/2 گل و 20/63 گرم گل در هر بوته بیشترین عملکرد رادر مقایسه تیمار شاهد با تولید 500/4 گل و 11/06 گرم در هر بوته کمترین میزان تولید گل و وزن خشک گل را داشته است . بین تیمارهای کود فسفات از نظر عملکرد اختلاف معنی داری وجود داشته و بیشترین عملکرد مربوط به 60 کیلو گرم فسفات در هکتار با تولید 716/26 گل و 18/17 گل و 18/17 گرم در هر بوته بوده است بنابراین مناسبترین تیمار جهت حداکثر عملکرد سطح سوم کود ازته وسطح سوم کود فسفاته یعنی مصرف 80 کیلوگرم ازت و 60 کیلوگر م فسفات در هر هکتار پیشنهاد می شود . از نظر مقدار اسانس بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری مشاهده گردید به طور کلی از نظر میزان عملکرد و درصد اسانس در گیاه بابونه 80 کیلوگرم ازت و 60 کیلوگرم فسفات در هکتار توصیه می شود.

لینک کمکی