فایل word مقاله اثر روش هاي مختلف کاشت بر درصد سبز بذور، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کلزا در همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر روش هاي مختلف کاشت بر درصد سبز بذور, عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کلزا در همدان :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

جواد حمزه یی – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی جابری – گروه ماشین های کشاورزی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه بوعلی سینا
گودرز احمدوند – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم احمدی – گروه ماشین های کشاورزی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر روش های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به اجرا درآمد. طرح آماری مورد استفاده در این پژوهش بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار روش کاشت(کاشت با ماشین بذرکار علف , کاشت خطی با ماشین خطی کار بدون پوشاننده , کاشت خطی با ماشین خطی کار با پوشاننده , کاشت ردیفی با ماشین ردیف کار پنوماتیک با چرخ فشار مخصوص و کاشت ردیفی با ماشین ردیف کار پنوماتیک با چرخ فشار مورب ) و سه تکرار بود . نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تعداد گیاهچه در متر مربع, تعداد غلاف در بوته, تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه تحت تاثیر روش های مختلف کاشت قرار گرفت. در بین تیمارها توزیع یکنواخت و بدون پراکنش بذرها به ردیف کار تعلق گرفت. بر اساس مقایسه میانگین ها بیشترین تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه نیز به خطی کار بدون پوشاننده مربوط بود . در واقع , به علت حساس بودن بذر کلزا نسبت به عمق کاشت , به دلیل ریزی بذر و پایین بودن ذخیره غذایی آن, در خطی کار بدون پوشاننده مربوط بود . در واقع , به علت حساس بودن بذر کلزا نسبت به عمق کاشت , به دلیل ریزی بذر و پایین بودن ذخیره غذایی آن, در خطی کار بدون پوشاننده خاک برگش تی بعد از عبور شیار بازکن , پوشش نازکی از خاک رو ی بذرها فراهم شده و احتمال سطحی بودن عمق کاشت بالا می رود. بنابراین, توزیع خطی بذور در روی ردیف کاشت و همچنین قرار گیری بذر در شرایط مطلوبی از عمق خاک , می تواند مهم ترین دلیل کاهش رقابت بین بوته ها در کسب آب, مواد غذا یی و نور بوده و در نتیجه فراهم بودن امکان رشد کامل بر ای آنها, عملکرد بالایی از کلزا در صورت استفاده از این ماشینکاشت, حاصل خواهد شد.

لینک کمکی