فایل word مقاله اثر روش هاي مختلف مصرف عناصرريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي درشهرستان خوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر روش هاي مختلف مصرف عناصرريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي درشهرستان خوي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مهدی طاهر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشدی – استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
جواد خلیلی محله – دانشجوی دکترای زراعت و عضو هیات علمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
کامبیز خوارزمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف مصرف عناصرریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی به صورت فاکتوریل 2 عاملی و بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. نوع کود مصرفی شامل: a1= آهن + روی, a2= آهن + منگنز, a3= روی + منگنز, a4= آهن + روی + منگنز به صورت مصرف خاکی, a5= آهن + روی, a6= آهن + منگنز, a7= روی +منگنز, a8= آهن + روی + منگنز به صورت محلول پاشی و مصرف برگی, a9= کرت شاهد (عدم مصرف عناصر ریز مغذی) به عنوان سطوح فاکتور اول و ارقام ذرت دانه ای به عنوان فاکتور دوم در 2 سطح (b2=KSC.704 ,b1= KSC.700) در نظر گرفته شد.نوع کود مصرفی اثر معنی داری برطول گل آذین نر, وزن خشک برگ , وزن خشک ساقه , وزن خشک بلال , نسبت بلال به شاخساره , عملکرد دانه , شاخص برداشت و وزن هزار دانه داشت .نتایج مقایسه میانگین های انجام شده نشان داد بیشترین عملکرد دانه با 11/676 تن در هکتار در تیمار کودی a8 (محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن و روی و منگنز) به دست آمد که برتری 37 درصدی نسبت به شاهد نشان داد .هیبرید های مورد بررسی نیز از لحاظ ارتفاع ساقه, قطر ساقه, تعداد برگ در بوته , وزن خشک برگ , نسبت برگ به شاخساره, نسبت بلال به شاخساره , قطر بلال , تعداد ردیف در بلال , تعداددانه در ردیف بلال , تعداد دانه در بلال , وزن خشک چوب بلال اختلاف معنی داری نشان دادند اما عملکرد دانه در هیبرید های آزمایشی معنی دار نشد.

لینک کمکی