فایل word مقاله تحليل ريسک براي تعيين الگوي نگهداري- مطالعه موردي : تونل تالون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل ريسک براي تعيين الگوي نگهداري- مطالعه موردي : تونل تالون :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – استادیار, عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین کنعانی مقدم – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور لانیز
حبیب اله شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توده سنگ عموماً طبیعتی ناهمگن دارد و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی حفریات زیرزمینی بسیار محدود بوده و عمدتاً از شناسائیهای محلی و آزمون های آزمایشگاهی به دست می آیند, به
این دلیل عدم قطعیت خروجی ها در فرایند اجرای ساختمان حفریات زیرزمینی در توده سنگ وجود دارد . در این مقاله راهکاری برای طراحی نگهداری های اولیه تونل بر مبنای تحلیل ریسک ارائه
شده است که عدم قطعیت موجود در زاویه اصطکاک داخلی, مقاومت فشاری توده سنگ و مدول دگرشکلی را در نظر گرفته, همچنین تکنیک شبیه سازی مونت کارلو, برای تعیین عدم اطمینان از
پایداری تونل استفاده شده است . با اجرای تحلیل ریسک و با در نظر گرفتن هزینه های ساختمان و هزینه های خسارت ناشی از ریزش در تونل, الگوی نگهداری به صورت کمی تعیین میشود . روش
ارائه شده در تونل اکتشافی تالون مورد بررسی قرار گرفت و 12 الگوی مختلف نگهداری برای تحلیل در نظر گرفته شد و از بین الگوهای مختلف نگهداری, الگویی که دارای حداقل ریسک بود,
پیشنهاد شد . نتایج نشان میدهد که الگوی نگهداری P 9 شامل پیچ سنگهای غیرتزریقی به قطر 25 میلیمتر با فاصلهداری طولی و عرضی 2 متر و به طول 3,6 متر, همراه با شاتکریت به ضخامت
متوسط 15 سانتیمتر و تور سیمی در شبکه 10×10 cm و با قطر 6 mm در مقطع مورد بررسی دارای ریسک پایینتری بوده و به عنوان سیستم نگهداری پیشنهاد میشود

لینک کمکی