فایل word مقاله کاربرد RS و GIS در مدلسازي اکولوژيکي براي احياء خاک هاي شور با استفاده از Tamarix aphylla در استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد RS و GIS در مدلسازي اکولوژيکي براي احيا خاک هاي شور با استفاده از Tamarix aphylla در استان فارس :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

حسین آهنی – کارشناس ارشد RS و GIS اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
اکبر ریاحی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس
احسان رنجبر – کارشناس ارشد خاکشناسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
مرضیه رستگار مقدم – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت , تقاضا به فراورده های کشاورزی ودامـی افـزایش یافتـه و فـشار بـر عرصـه هـای طبیعی باعث تخریب منابع آب وخاک , پوشش گیاهی , شور شدن اراضی , فرسایش آبی وبادی وکاهش تـ وان طبیعـی سرزمین گشته واین امر در مناطق خشک ونیمه خشک کـه دارای اکوسیـستم بـسیار شـکننده اسـت از اهمیـت قابـل توجهی برخوردار است بطوریکه تغییر کاربری اراضی بعلت تغییر خصوصیاتی از خاک مانند مواد آلی باعث عکس العمل متفاوت اکوسیستم ها می گردد . بطوریکه با تخریب منابع طبیعی سرزمین با شرایط اکولـوژیکی خـاص وتـشدید رونـد شور شدن اراضی در سالهای گذشته که بعنوان کانون فرسایش های بادی وآبی در منطقه مشکلات عدیده ای را بوجود آورده است . ازاینرو به منظور احیا اراضی شورو مدیریت صحیح سرزمین وشناسایی این عرصه هـا وتهیـه برنامـه هـای هدفمند وسازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه با استفاده از فناوریهای (RS) و (GIS) ونیـز تـصاویر مـاهواره ای IRS بـا سنجنده P6 – 2004 اقدام به تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نیاز گردید بطوریکه با در نظر گرفتن 4 عامـل اکولـوژیکیآب وهوائی , عوامل ادافیکی , عوامل فیزیکی وعوامل زیستی با استفاده از نـرم افزارهـای ARCGIS9 و ERDAS8.7تمام لایه های اطلاعاتی تهیه ودرنهایت مدل اکولوژیکی برای گونه گزشاهی (Tamarix aphylla) ارائه گردید

لینک کمکی