فایل word مقاله کاربرد کربن فعال جهت رنگ بري عصاره خاک و اثرآن بر مقدار بور قرائت شده به روش آزومتين – اچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد کربن فعال جهت رنگ بري عصاره خاک و اثرآن بر مقدار بور قرائت شده به روش آزومتين – اچ :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

محسن فرحبخش – استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

برای اندازه گیری بور به روش رنگ سنجی, تهیه عصاره خاک بدون رنگ ضروری است اما حضور ماده آلی خاک در محلول عصاره گیری شده سبب ایجاد رنگ زرد در عصاره می شود . مشکل عمده روش رنگ سنجی آزومتین ـ اچ به عنوان مرسومترین روش رنگ سنجی اندازه گیری بور, رنگ زردی است که توسط مواد آلی در عصاره ایجاد می شود . در مقاله های مختلف و از جمله در آخرین چاپ کتاب " روشهای تجزیه خاک " استفاده از کربن فعال باهدف بی رنگ کردن عصاره مصرفی برای رنگ سنجی با آزومتین ـ اچ پیشنهاد شده استکربن فعال ) ) Active Carbon در یک تعریف کلی شامل دامنه گسترده ای از مواد کربنی بی شکل با تخلخل و مساحت سطح بسیار زیاد می باشد کربن فعال جذب کننده منحصربه فرد و با قابلیت بالایی است که برای برطرف کردن بو, رنگ, مزه و سایر ناخالصیهای آلی و معدنی و از جمله جهت بی رنگ نمودن عصاره های مختلف خاکپیشنهاد شده است . اما برخی از محققان استفاده از کربن فعال را سبب جذب مقداری از بور موجود در محلول دانسته اندهدف از تحقیق حاضر, بررسی اثر احتمالی کربن فعال و نیز اثر شستشوی مقدماتی کربن فعال بر جذب بور استخراج شده می باشد .

لینک کمکی