فایل word مقاله اندازه گيري دماي ابزار تراشکاري در براده برداري عمودي به کمک المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اندازه گيري دماي ابزار تراشکاري در براده برداري عمودي به کمک المان محدود :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

علی فتحی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا رازفر – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روش عددی – تجربی, برای تحلیل حرارتی برش متعامد ف لـزات ارایه گردیده است . در شب یهسازی معیار به کار رفته در جدا سـازی بـراده بـر اساس یک تنش بحرانی از نزدیک ترین گره تـا نـوک ابـزار در جهـت بـرش می باشد . نتایج حاص ل از این روش بـا نتـایج تجربـی حاصـل از ماشـینکاری فولاد ساختمان ی 1 با ابزار اینسرت کاربایدی مورد مقایسه قـرار گرفتـه اسـت . بــرای بدســت آوردن دمــای منطقــه تمــاس ابــزار – قطعــهکــار از ترموکوپــل کارگذاشته شده در ابزار و برای بدست آوردن دمای یک نقطه نزدیک منطقه برش بر روی سطح ابزار از دوربین مادون قرمز استفاده شده است . تأثیر پارامترهای سرعت برش, عمق برش و نرخ پیشروی بر روی حرارت ماشینکاری مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین شعاع لبه برنده اصلی, میدانهای دما, توزیع تنش,کرنش و نرخ کرنش در براده, قطعه کار و ابزار و همچنین شکل براده ( انحنا براده و ضخامت براده تغییر شکل یافته ) , به کمک شبیهسازی بدست آمد . در نهایت بین نتایج حاصله از المان محدود با نتایج تجربی مقایسه انجام شده است . نتایج به دست آمده از شبیه سازی در شعاع0/025 میلیمتر از لبه برنده اصلی ابزار با نتایج تجربی موجود به طور قابل قبولی مطابقت دارد . به کمک نتایج تجربی حاصل از ترموکوپل با روش طراحی آزمایش, فرمول تخمین دمای سطح ابزار بدست آمده و نشان می دهد که اثر افزایش سرعت برشی, پیشروی, عمق برش و اثر دو طرفه
سرعت برشی و پیشروی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دمای سطح ابزار دارند .

لینک کمکی