فایل word مقاله تاثير مواد آلي مختلف بر شاخص پايداري خاکدانه ها و جرم مخصوص ظاهري خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير مواد آلي مختلف بر شاخص پايداري خاکدانه ها و جرم مخصوص ظاهري خاک :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
حسن روحی پور – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ثبات و پایداری خاکدانه ها یکی از مهمترین خواص فیزیکی خاک است که میزان مقاومت خاک یا حساسیت آن را نسبت به فرسایش آبی و بادی تعیین مینماید . میانگین وزنی قطر خاکدانه ها به عنوان معیاری از شاخص های پایداری خاکدانه هامی باشدکه وسیعا مورد استفاده قرار می گیرد . آده سود ون و همکاران در تحقیقات خودنقش مواد آلی مختلف را بر بهبود پایداری خاکدانه ها و جرم مخصوص ظا هری خاک مورد تاکید قرار داده اند . بنابراین انجام این نوع بررسیها جهت شناخت نحوه تغییرات پایداری خاکدانه ها و نیز جرم مخصوص ظاهری خاک متاثر ار کاربرد مواد آلی مختلف جهت اعمال مدیریت صحیح زراعی ضروری به نظر میرسد

لینک کمکی