فایل word مقاله بررسي اثرات زيست محيطي کودهاي شيميايي و ارايه راهکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات زيست محيطي کودهاي شيميايي و ارايه راهکار :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:24

نویسنده(ها):

مریم کیانی صدر – کارشناسارشد آلودگی محیط زیست, اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان
الهام برنا – کارشناسارشد علوم محیط زیست, اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان

چکیده:

علیرغم اهمیت کودهای شیمیایی جهت افزایش محصول و حاصل خیزی برخی اراضی, این ترکیبات یکی از آلایندههـای محیطی به خصوص در محیطهای آبی محسوب میشوند . به همین جهت بررسی وضعیت کود شیمیایی همچنین بررسـی و مطالعه مراحل مختلف چرخه عملکرد این نهاده کشاورزی از دیدگاه زیستمحیطی امری ضروری به نظر میرسـد . در ایـن راستا تحقیق حاضر پس از معرفی کودهای شـیمیایی مـصرفی در کـشور اثـرات و پیامـدهای منفـی مـصرف نادرسـت کـود شیمیایی در محیط پرداخته شده اسـت . منـابع آمـار و اطلاعـات از دفتـر بررسـی آلـودگی آ ب و خـاک و پـ سماند سـازمان حفاظت محیط زیست میباشد . در این خصوص پس از جمع بندی یافتـه هـا و تحلیـل اجمـالی پیـشنهاداتی جهـت تنگناهـای موجود ارایه شده است .

لینک کمکی