فایل word مقاله بررسي اثرات سوپرجاذب وتراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود ديم تلقيح شده با باکتري مزوريزوبيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات سوپرجاذب وتراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود ديم تلقيح شده با باکتري مزوريزوبيوم :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

سیامک فرجام – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مجتبی جعفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
وفا توشیح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

آزمایش در بهار 1383 در ایستگاه تحقیقاتی سارال کردستان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد . سه سطح سوپرجاذب استاکوسورب صفر و 9 و 18 کیلوگرم در هکتار و سه سطح تراکم 33 , 39 و 50 بوته در مترمربع به عنوان فاکتورهای این پژوهش منظور شدند . در این بررسی عملکرد دانه, تعداد غلاف در بوته, تعداد دانه در غلاف, وزن یک صد دانه, تعداد غلاف های پوک, تعداد شاخه های ثانویه و تعداد روز تا گل دهی, تعداد روز تا رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایش نشان داد تأثیر سوپرجاذب بر صفات عملکرد دانه, تعداد غلاف در بوته, تعداد غلاف های پوک, تعداد روز تا گل دهی, تعداد روز تا رسیدگی از لحاظ آماری معنی دار گردید . بالاترین مقدار برای عملکرد دانه با کاربرد مقادیر 9 و 18 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب, بدون تفاوت معنی دار, به دست آمد . هم چنین بالاترین مقدار تعداد غلاف در بوته, وزن یک صد دانه, تعداد دانه در غلاف و کم ترین تعداد غلاف های پوک با مصرف 9 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب استاکوسورب به دست آمد . با کاربرد 18 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب استاکوسورب بیش ترین تعداد روز تا گل دهی, تعداد روز تا رسیدگی حاصل شد . همچنین نتایج آزمایش نشان داد که اثر تراکم کاشت برروی عملکرد دانه, تعداد غلاف در بوته, وزن یک صد دانه, از لحاظ آماری معنی دار گردید . بالاترین عملکرد و نیز اجزای عملکرد شامل تعداد غلاف در بوته, وزن یک صد دانه, با اعمال تراکم 33 بوته در مترمربع به دست آمد .

لینک کمکی