فایل word مقاله بازسازي نقشه عملکرد کمپرسور محوري با بکارگيري منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بازسازي نقشه عملکرد کمپرسور محوري با بکارگيري منطق فازي :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

کاوه قربانیان – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف
محمد غلامرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق سع ی شده است نقشه عملکرد کمپرسور با روش خطـ ی و منطق فازی تخ مین زده شود . نقطه طراحـ ی کـه حـاو ی اطلاعـات دبـ ی جرمی, نسبت فشار طراح ی و دور کمپرسور م یباشد به همـراه داده هـا ی تجربی در یک دور خاص برا ی آموزش بکار گرفته شده اند . نخست , داده – های خطوط واماندگ ی, کارکرد, و خفگ ی با روش خطـ ی و بـا اسـتفاده از دادههای موجود تخمین زده م یشوند . سـپس, بعلـت رفتـار غیـر خطـ ی کمپرسور بخصوص تغییرات متفاوت نسبت فشار کمپرسور با دب ی جرم ی در دورهای میان ی و نها یی از منطق فاز ی برا ی بازساز ی ایـن رفتـار غیـر خطی کمک گرفته شده است . نتایج بدسـت آمـده بـا داده هـا ی تجربـ ی موجود مقایسه شده است . نتایج این مقایسه نشان م یدهد که ایـن روش توانایی خوبی در برآورد نقشه عملکرد کمپرسـور دارد بطوریکـه نیـاز بـه انبوه داده های تجربی را کاهش داده و ابزاری قـوی بـرای طراحـی ارئـه میکند

لینک کمکی