فایل word مقاله گونه هاي آزوسپيريلوم(Azospirillum spp) بومي خاکهاي استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله گونه هاي آزوسپيريلوم(Azospirillum spp) بومي خاکهاي استان گلستان :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:26

نویسنده(ها):

محمدحسین ارزانش – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

باکتریهای جنس Azospirillium با گیاهان تک لپه مختلفی از جمله گندم, برنج, ذرت, سورگوم, نیـشکر, ارزن, چـاودار و گراسهای علفی همچون پنجه مرغی و کالارگراسKallar Grass قادر به ایجاد همیاری هستند . نتیجه این همیاری عـلاوه بر تثبیت نیتروژن مولکولی, تولید سیدروفور, مواد باکتری کش و فیتوهورمون ها می باشد که ماحـصل ترشـح تمـام مـواد ذکـر شده افزایش توانایی جذب عناصر غذایی, توسعه سیستم ریشهای و در نهایت افزایش عملکـرد مـی باشـد . بـرای دسـتیابی بـه ایـن اثرات مفید,در مرحله نخست, باید این باکتری از ریزوسفر گیاهان خانواده گرامینه جداسازی شود . روش جداسازی شامل انتقال تکه هایی از ریشه یا خاک ریزوسفری به داخل لوله های نیمه جامد فاقد نیتروژن , تولید کلنی های سرخ رنگ روی محیط فاقـد نیتروژن کنگورد آگارCongo Red-NFb , تولید کلنیهای صورتی روی محیط سیب زمینـی اگـارPA وتـشکیل کلنـی های ریزوسفید رنگ روی محیط جامد فاقد نیتروژن اگار ) ) NFB بعلاوه 0/002 درصد عصاره مخمر است . در ایـن تحقیـق از مجموع 150 نمونه ریشه گیاه وخاک ریزوسفری , 122 نمونه قادر به تولید هاله در محیط نیمه جامد, 56 جدایه کلنی های سـرخ رنــگ وموجــدار روی محــیط CRA و 24 جدایــه کلنــی هــای صــورتی روی محــیط ســیب زمینــی اگــار, بــه عنــوان جــنسAzospirillum در نظر گرفته شدند . به منظور تفکیک جدایه های مزبور تا حد گونه توانایی ایجاد هاله در محیط NFBنیمـهجامد با 3 در صد کلرورسدیم , مصرف گلوکز , تولیداسید در محیط 0/2 درصد پپتون به علاوه 1 درصد گلوکز و نیاز به بیوتین برای رشد بررسی شد . نتایج حاصله از این قسمت نشان داد که 4 جدایه توانایی رشد وتشکیل هاله در محیط NFB نیمه جامد با 3 در صد کلرورسدیم , 9 جدایه توانایی استفاده از گلوکز بعنـوان منبـع کربنـی , 10 جدایـه توانـایی تولیـد اسـید در محـیط 0/2 درصد پپتون بعلاوه 1 درصد گلوکز و 8 جدایه نیاز به بیوتین برای رشد داشتند براین اساس جدایه هـای بـ ه دسـت آمـده بـه سـه گروه قابل تقسیم بودند . گروه اول شامل 4 جدایه کـه متعلـق بـه گونـه A.irakense , گـروه دوم بـا 9 جدایـه متعلـق بـه گونـهA.lipoferumوگروه سوم با11جدایه به گونه A.brasilenseبودند .

لینک کمکی