فایل word مقاله بررسي رفتار غير نيوتني خون در سرخرگ دوشاخه کاروتيدي به منظور بررسي کارايي مدل‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رفتار غير نيوتني خون در سرخرگ دوشاخه کاروتيدي به منظور بررسي کارايي مدل‌ها :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

امیر جهانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد – قطب علمی تبدیل انرژی دانشکده مکانیک, دانشگاه
بهار فیروزآبادی – استادیار – قطب علمی تبدیل انرژی دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از سرخرگهای مهم بدن دوشاخه کاروتیدی 1 به عنوان شـر یان اصـل ی تـام ین کننده خون مغز م ی باشد که گرفتگ ی در آن خصوصا در ناح یه سینوس زیـ اد گزارش شده است . در این مقاله اثرات غ یر نیوتنی خون در توزیع سـرعت در دوشاخه کاروتیدی به صورت سه بعد ی مو رد بررس ی قرار م ی گیـ رد . در ایـ ن تحقیق مدلساز ی با مدل سیال نیوتنی و دو مدل غیر نیوتنی ( مدل تـوان ی و مدل کری – یاسودا ) انجام شده است و ضـمن مطالعـه اثـرات همود ینـام یکی خون به مقا یسه و تب یین مزا یا و معا یب هر یک از این مـدل هـا هـم از نظـر سازگاری با داده های تجرب ی و هم ا ز نظر هز ینـه محاسـبات ی پرداختـه شـده است . نتایج بیانگر تفاوت محسوس نتایج در حالـت غیـر نیـوتنی بـا نیـوتنی است که لزوم مدلسازی این رفتار خون به منظور حصول نتـایج دقیـق تـر را بیان می کند و نیز اینکه روش کـری – یاسـودا خـصوصا بـه دلیـل مدلـسازی مناسب تر رفتار خون در نرخ های برش خیلی کم یا زیـاد دارای ارجحیـت در بکارگیری است . همچنین مقادیر مدل کری – یاسودا با مقادیر مدل توانی بـه میــزان محــسوسی تفــاوت دارنــد و ایــن تفــاوت در نــواحی مرکــزی رگ محسوس تر است . لازم به ذکر است که استفاده از این مـدل روابـط را کمـی پیچیده تر کرده و هزینه محاسباتی را افزایش می دهد ..

لینک کمکی