فایل word مقاله تاثير مصرف روي و پتاسيم بر درصد پروتئين و عملکرد دانه و کاه دوژنوتيپ گندم در شرايط شوري و قلياليت خاک و آب

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تاثير مصرف روي و پتاسيم بر درصد پروتئين و عملکرد دانه و کاه دوژنوتيپ گندم در شرايط شوري و قلياليت خاک و آب : محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران تعداد صفحات:22 نویسنده(ها): آذر مرشد – بخش خاک شناسی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمحسین نقیبی – بخش شیمی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان چکیده: به دلیل قرار گرفتن استان کرمان در منطقه خشک آب وهوایی و وجود مقادیر زیادی آهک در پروفیل سـطحی خـاک، عموما خاک های کشاورزی این استان با مشکل شوری وقلیائیت مواجه بـوده وحـاوی درصـد زیـادی سـدیم وبـاکمبود روی می باشند . در این شرایط متوسط عملکرد گندم 2-1 تن در هکتار اسـت . بـر ایـن اسـا

فایل word مقاله سنتز الياف سراميکي هگزا آلومينات باريم به روش سل ژل

ارد بخشی از متن فایل word مقاله سنتز الياف سراميکي هگزا آلومينات باريم به روش سل ژل : محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران تعداد صفحات:22 نویسنده(ها): آذر مرشد – بخش خاک شناسی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمحسین نقیبی – بخش شیمی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان چکیده: به دلیل قرار گرفتن استان کرمان در منطقه خشک آب وهوایی و وجود مقادیر زیادی آهک در پروفیل سـطحی خـاک، عموما خاک های کشاورزی این استان با مشکل شوری وقلیائیت مواجه بـوده وحـاوی درصـد زیـادی سـدیم وبـاکمبود روی می باشند . در این شرایط متوسط عملکرد گندم 2-1 تن در هکتار اسـت . بـر ایـن اسـا

فایل word مقاله فعالسازي الکتروشيميايي نانولوله هاي کربني به منظور استفاده در نانوبيوسنسورها

ارد بخشی از متن فایل word مقاله فعالسازي الکتروشيميايي نانولوله هاي کربني به منظور استفاده در نانوبيوسنسورها : محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران تعداد صفحات:22 نویسنده(ها): آذر مرشد – بخش خاک شناسی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمحسین نقیبی – بخش شیمی، دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان چکیده: به دلیل قرار گرفتن استان کرمان در منطقه خشک آب وهوایی و وجود مقادیر زیادی آهک در پروفیل سـطحی خـاک، عموما خاک های کشاورزی این استان با مشکل شوری وقلیائیت مواجه بـوده وحـاوی درصـد زیـادی سـدیم وبـاکمبود روی می باشند . در این شرایط متوسط عملکرد گندم 2-1 تن در هکتار اسـت . بـر ایـن اسـا