فایل word مقاله تاثيرخشک سازي IR و دماي بازپخت بر خواص اپتيکي فيلم هاي نازک اکسيد منگنز تهيه شده به روش سل – ژل

از متن فایل word مقاله تاثيرخشک سازي IR و دماي بازپخت بر خواص اپتيکي فيلم هاي نازک اکسيد منگنز تهيه شده به روش سل – ژل : فیزیک ایران 1386 تعداد صفحات:5 چکیده: در این پژوهش فیلم های نازک اکسید منگنز به کمک روش سل – ژل و با تکنیک غوطه وری تهیه شد و تاثیر خشک سازی IRو دماهای مختلف بازپخت بر رویخواص اپتیکی فیلم های نازک اکسید منگنز که به کمکIR خشک شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت . خواص اپتیکی این فیلم ها به کمک طیف تراگسیل وباکمک بهینه سازی داده ها تعیین شد ومقادیر مربوط به ثابت های اپتیکی و گاف نواری این فیلم ها نیز محاسبه گردید .

فایل word مقاله نقش مواد آلي در کاهش اثر کادميم بر پويائي نيتروژن در يک خاک مرتعي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش مواد آلي در کاهش اثر کادميم بر پويائي نيتروژن در يک خاک مرتعي : محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386 تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): سارا پیشدادیان – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشتفرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشت چکیده: در این پژوهش فیلم های نازک اکسید منگنز به کمک روش سل – ژل و با تکنیک غوطه وری تهیه شد و تاثیر خشک سازی IRو دماهای مختلف بازپخت بر رویخواص اپتیکی فیلم های نازک اکسید منگنز که به کمکIR خشک شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت . خواص اپتیکی این فیلم ها به کمک طیف تراگسیل وباکمک بهینه سازی داده ها تعیین شد ومقادیر مربوط به ثابت های اپتیکی و گاف نواری این فیلم ها نیز محاسبه

فایل word مقاله کشف 14 دانش کاربردي در زمينه صادرات فرش ايران

ارد بخشی از متن فایل word مقاله کشف 14 دانش کاربردي در زمينه صادرات فرش ايران : محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386 تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): سارا پیشدادیان – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشتفرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشت چکیده: در این پژوهش فیلم های نازک اکسید منگنز به کمک روش سل – ژل و با تکنیک غوطه وری تهیه شد و تاثیر خشک سازی IRو دماهای مختلف بازپخت بر رویخواص اپتیکی فیلم های نازک اکسید منگنز که به کمکIR خشک شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت . خواص اپتیکی این فیلم ها به کمک طیف تراگسیل وباکمک بهینه سازی داده ها تعیین شد ومقادیر مربوط به ثابت های اپتیکی و گاف نواری این فیلم ها نیز محاسبه