فایل word مقاله توزيع و پراکنش آهن در برخي خاکهاي جنگلي گيلان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله توزيع و پراکنش آهن در برخي خاکهاي جنگلي گيلان : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): نگین فرهنگی ملکی – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشگاه گیلانسیدحسن تفرجی – کارشناس ارشدخاکشناسی دانشگاه گیلانحسن رمضانپور – استادیار دانشگاه گیلان چکیده: توزیع رس وعناصری مانند Fe فرایندهای ژنز خاک را تحت تأثیر قرار می دهد از طرفی مقایسه مقدار آهندر افق های مختلف خاک بیانگر میزان آبشویی این عنصر در خاک می باشد که در تشخیص انواع خاک به طور اجمالی اهمیت دارد . همچنین آهن باعث پایداری ساختمان خاک می شود، بطوریکه حتی در محیط اسیدی، در صورتی که شرایط هوادیدگی خاک م

فایل word مقاله اثر تقسيط کود اوره در زمانهاي مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم ذرت دانه اي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر تقسيط کود اوره در زمانهاي مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم ذرت دانه اي : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): نگین فرهنگی ملکی – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشگاه گیلانسیدحسن تفرجی – کارشناس ارشدخاکشناسی دانشگاه گیلانحسن رمضانپور – استادیار دانشگاه گیلان چکیده: توزیع رس وعناصری مانند Fe فرایندهای ژنز خاک را تحت تأثیر قرار می دهد از طرفی مقایسه مقدار آهندر افق های مختلف خاک بیانگر میزان آبشویی این عنصر در خاک می باشد که در تشخیص انواع خاک به طور اجمالی اهمیت دارد . همچنین آهن باعث پایداری ساختمان خاک می شود، بطوریکه حتی در محیط اسیدی، در صورتی که شرایط هوادیدگی خاک م

فایل word مقاله کاربرد روش سازه جايگزين در طراحي لرزه اي سازه هاي بتن مسلح

ارد بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد روش سازه جايگزين در طراحي لرزه اي سازه هاي بتن مسلح : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): نگین فرهنگی ملکی – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشگاه گیلانسیدحسن تفرجی – کارشناس ارشدخاکشناسی دانشگاه گیلانحسن رمضانپور – استادیار دانشگاه گیلان چکیده: توزیع رس وعناصری مانند Fe فرایندهای ژنز خاک را تحت تأثیر قرار می دهد از طرفی مقایسه مقدار آهندر افق های مختلف خاک بیانگر میزان آبشویی این عنصر در خاک می باشد که در تشخیص انواع خاک به طور اجمالی اهمیت دارد . همچنین آهن باعث پایداری ساختمان خاک می شود، بطوریکه حتی در محیط اسیدی، در صورتی که شرایط هوادیدگی خاک م