فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ارقام کلزاي پائيزه

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ارقام کلزاي پائيزه : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی احمدی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهراننعمت رجبی دلاویز – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهراننیراعظم خوش خلق سیما – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزیسالار منجم – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران چکیده: در این تحقیق اثر تنش خشکی در دو مرحله رویشی و دانه بندی روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش

فایل word مقاله مديريت پايدار خاکهاي انبساط پذير

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مديريت پايدار خاکهاي انبساط پذير : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی احمدی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهراننعمت رجبی دلاویز – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهراننیراعظم خوش خلق سیما – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزیسالار منجم – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران چکیده: در این تحقیق اثر تنش خشکی در دو مرحله رویشی و دانه بندی روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش

فایل word مقاله يکراهبرد ليست انتخابي پويا براي مسائل مداري

ارد بخشی از متن فایل word مقاله يکراهبرد ليست انتخابي پويا براي مسائل مداري : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی احمدی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهراننعمت رجبی دلاویز – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهراننیراعظم خوش خلق سیما – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزیسالار منجم – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران چکیده: در این تحقیق اثر تنش خشکی در دو مرحله رویشی و دانه بندی روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش