فایل word مقاله ارزيابي لاين هاي جو از نظر مقاومت به سرما براساس درصد بقاي گياهچه و تراوش يوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي لاين هاي جو از نظر مقاومت به سرما براساس درصد بقاي گياهچه و تراوش يوني :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

احمد حیدری – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه تبریز
محمد مقدم – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه تبریز
سید ابولقاسم محمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی قابلیت زمستان گذرانی تعداد ژنوتیپ جو, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پیاده شد . در ارزیابی آزمایشگاهی شاخص های تراوش یونی و LT50 در دماهای 6-, 10-, 14-, 16-, و 18- درجه سانتیگراد اندازه گیری شد ند. نتایج به دست آمده نشان داد که درصد زنده مانی در مزرعه با تراوش یونی و LT50 همبستگی معنی دار دارد . تجزیه رگرسیون درصد زنده مانی در مزرعه روی صفات اندازه گیری شده در آزمایشگاه حاکی از آن بود که بیشترین میزان تغییرات درصد زنده مانی توسط LT50 توجیه می شود. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را در سه گروه قرار داد . ژنوتیپ های گروه دو ارزش پایین تری نسبت به میانگین کل از نظر صفات مورد ارزیابی داشته و به عنوان ژنوتیپ های حساس به سرما شناخته شدند . به طور کلی ژنوتیپ های شماره 15, 29, 32, 23, و 22 دارای میزان تراوش یونی و LT50 پایین و بیشترین درصد زنده مانی در مزرعه بودند.

لینک کمکی