فایل word مقاله تحليل لرزه اي يک نمونه پل معلق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل لرزه اي يک نمونه پل معلق :

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمد عبدالهی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یک مدل اجزا محدودی ساده شده از انواع پل های معلق جهت تحلیل لرزه ای مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل های تاریخچه زمانی و طیف پاسخ جهت آنالیز مدل یاد شده استفاده شدند. در این تحلیل ها از اطلاعات بدست آمده توسطشتاب نگار زلزله ساکاریا, ترکیه, 17 آگوست 1999 استفاده شد. بیشترین نسبت شتاب این زلزله حدود 0/63 شتاب گرانش زمین بوده است. داده های شتاب نگار در یک بازه 20 ثانیه ای با گام زمانی 0/01ثانیه برداشت شده اند. مدلعددی مورد استفاده نسخه شماره 9برنامه 2000SAP می باشد. جهت مقایسه حالات مختلف تحلیل, هر کدام ازتحلیل های تاریخچه زمانی و طیف پاسخ سه بار پیاپی برای 20 مود, 50 و 150 مود ارتعاش سازه مورد تحلیل قرار گرفت. در هر یک از تحلیل های انجام شده, بیشینه مقادیر جابجایی و نیرو برداشت گردید و مورد مقایسه قرار داده شد. نتایج بدست آمده از تحلیل های عددی با مقادیر بدست آمده از آزمایشات در محل, بر روی یک نمونه مشابه, مورد مقایسه قرار گرفتند. با ازدیاد تعداد مودها جهت تحلیل سازه, همگرایی مقادیر نیروهای بدست آمده افزایش یافت. در نهایت دقت نتایج بدست آمده از روش طیف پاسخ در مقایسه با روش تاریخچه زمانی مورد بررسی قرار گرفت. از این جهت روش تاریخچه زمانی جهت تحلیل لرزه ای این گونه سازه ها پیشنهاد داده شد.

لینک کمکی