فایل word مقاله ارزيابي لاين هاي گندم دوروم تحت شرايط مطلوب و محدوديت آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي لاين هاي گندم دوروم تحت شرايط مطلوب و محدوديت آبي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در بین لاین های گندم دوروم تعداد 25 لاین از نظر برخی صفات مرفولوژیک و عملکردی مرتبط با مقاومت به خشکی در دو آز مایش واجد تنش و بدون تنش آبی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار بررسی شدند . نتایج تجزیه واریانس صفات اختلاف معنی داری را در اکثر صفات نشان داد و از نظر این صفات تنوع بالایی مشاهده شد . تجزیه همبستگی صفات مشخص کرد که تحت شرایط تنش صفات وزن هزار دانه , تعداد سنبلچه در سنبله همبستگی مثبت و معنی داری را با عملکرد داشتند و تحت شرایط بدون تنش صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری را نشان دادند. تجزیه رگرسیونی صفات مشخص کرد که در محیط فاقد تنش صفات ارتفاع گیاه, طول پدانکل, تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه اهمیت بیشتری بودند. در محیط واجد تنش نیز صفات طول خوشه, طول پدانکل, تعداد سنبلچه در سنبله, تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه دارای اهمیت بیشتری می باشند . به طور کلی در محیط واجد تنش و بدون تنش صفت طول پدانکل بیشترین اثر را بر روی عملکرد داشت که اهمیت انتقال مجدد را نمایان می سازد . با توجه به نتایج نمودار بای پلات لاین های 14, 20, 16, 17, 1 و 15 بهترین و متحمل ترین لاین ها و شاخص های HRM ,STI و GMP به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای شناسایی ارقام متحمل شناخته شدند.

لینک کمکی