فایل word مقاله طراحي و ساخت لامپهاي کم مصرف با تحمل فشار بالا (HPLP) با استفاده از تکنولوژي LED براي استفاده در شناورهاي زيرسطحي و اتاق‌هاي فشار (غواصي و پزشکي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي و ساخت لامپهاي کم مصرف با تحمل فشار بالا (HPLP) با استفاده از تکنولوژي LED براي استفاده در شناورهاي زيرسطحي و اتاق‌هاي فشار (غواصي و پزشکي) :

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر, مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری ز

چکیده:

از آنجــائی مــدیریت انــرژی در زیردریــایی هــا از اهمیــت بــالائی برخــوردار اســت, لازم اســت کــه سیســتم هــای مــورد اســتفاده حتــی الامکــان از مــی نــیمم ابعــاد و تــوان مصــرفی و مــاکزیمم رانــدمان برخــوردار باشــند . لــذا سیســتم روشنایی هـم نبایـد از ایـن قاعـده مسـتثنی باشـد کـه LED هـا ( دیودهـای نورافشـان ) بـا توجـه بـه فنـاوری هـای پیشـرفته اخیــر عــلاوه بــر ایــن مزایــا از عمــر طــولانی ( حــداقل شــدن تعمیــر و نگهــداری ) و قیمــت پــائین و تحمــل فشــار بــالا ( بــرای روشــنائی هــای اضــطراری و امنیتــی بیــرون زیردریــایی و روشــنائی داخــل اتــاق هــای فشــار ) نیــز برخــوردار باشــند . در اتــاق هــای فشــار نیــز اســتفاده از آنهــا عــلاوه بــر مزایــای ذکــر شــده, از ســوراخ کــاری روی بدنــه ( بــرای نصــب پلکسی لامپ سرد ) که یک امتیاز منفی به شمار می آید جلوگیری می کند . مقالـــه حاضـــر ضـــمن معرفـــی LED و تاریخچـــه آن, مزایـــا و کاربردهـــا و مـــوارد اســـتفاده هـــای آن در شـــناورهای سطحی و زیرسطحی و اتـاق هـای فشـار را بیـان نمـوده و در انتهـا نمونـه هـای عملـی سـاخته شـده بـه همـراه نتـایج تسـت آنها ( مخصوصاً در فشارهای بالا ) ارائه می گردد .

لینک کمکی