فایل word مقاله عيب يابي هوشمند بيرينگ – يک عيب يابي عملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عيب يابي هوشمند بيرينگ – يک عيب يابي عملي :

تعداد صفحات:22

چکیده:

در این مقاله ساختار یک دستگاه تشخیص عیب هو شمند بیرینگ مبتنی بر شبکه های عصبی معرفی شـده اسـت . بـرای تشخیصوضعیت بیرینگ از دو عامل مقدار مؤثر (RMS) و کُرتوزیز (Kurtosis Factor) سیگنال ارتعاش استفاده شده است . تعیین نوع عیب بیرینگ به کمک مؤلفه های فرکانسی امکان پذیر است که در این مقاله بر اساس فاصـله بـین ضربه های متوالی موجود در تغییرات زمانی ارتعاش تشخیص داده می شود . برای اینکه فاصله بین این ضربه ها نمایـان تـر شود از خود ه مبستگی سیگنال ارتعاش استفا ده شده است . در پایان مجموعه سخت افزارهـا و نـرمافزارهـای لازم بـرای ساخت دستگاه توضیح داده شده است .

لینک کمکی