فایل word مقاله اثر مقادير مختلف پتاسيم و گوگرد بر عملکرد دانه و روغن کلزا در اقليم معتدل سرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر مقادير مختلف پتاسيم و گوگرد بر عملکرد دانه و روغن کلزا در اقليم معتدل سرد :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علی نادری عارفی – کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی گرمسار
عبدالمهدی بخشنده – عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان
حبیب اله نادیان –
خلیل عالمی سعید –

چکیده:

اثر مقادیر مختلف پتاسیم و گوگرد بر عملکرد کلزا, رقم زرفام در سال زراعی 85-84 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرمسار بررسی شد . تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از گوگرد در چ هار سطح؛ 0 , 300, 600 و 900 کیلوگرم و پتاسیم در سه سطح؛ 0, 200 و 400 کیلوگرم در هکتار. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. سطوح مختلف گوگرد در کرت هایاصلی و مقادیر مختلف پتاسیم در کرت های فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد به طور معنی داری تحت تاثیر مقادیر مختلف عناصر مذکور قرار گرفتند . به طوری که با افزایش مصرف پتاسیم وزن هزار دا نه, تعداد غلاف در متر مربع و عملکرد دانه افزایش, اما تعداد دانه در غلاف کاهش یافت. همچنین با افزایش مصرف گوگرد, وزن هزاردانه و عملکرد دانه افزایش یافت. تعدادی از صفات مورد بررسی نیز تحت تاثیر اثرات متقابل بین عناصر مذکور قرار گرفتند.

لینک کمکی