فایل word مقاله اثر منابع و مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد دانه و کيفيت ذرت علوفه اي سينگل کراس 700

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر منابع و مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد دانه و کيفيت ذرت علوفه اي سينگل کراس 700 :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مریم صفدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
محسن موحدی دهنوی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
خورشید رزمجو – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
اشکبوس دهداری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر میزان و نوع کودهای نیتروژنی بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای, آزمایشی در سال 1385 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل چهار سطح نیتروژن ( 50 , 100, 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار ) و سه منبع نیتروژن (اوره, سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی لورک نجف آباد وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید . در هر تکرار یک تیمار شاهد یعنی عدم استفاده از نیتروژن در هکتار نیز به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که مقدار نیتروژن اثر بسیار معنی داری بر شاخص سطح برگ, ارتفاع بوته, عملکرد ماده خشک و تر و کیفیت علوفه داشت. بیشترین عملکرد ماده خشک به میزان 22/9 تن در هکتار از تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با 15/5 تن در هکتار در تیمار شاهد به دست آمد . با افز ایش مقدار نیتروژن , عملکرد ماده تر علوفه افزایش یافت . بهطوریکه بالاترین عملکرد مربوط به تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان 91/8 تن در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد به میزان 60/7 تن در هکتار بود. بین منابع مختلف کود تفاوت معنی داری از نظر عملکرد ماده خشک و تر وجود نداشت . بیشترین شاخص سطح برگ (5/6) به تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم اختصاص یافت . حداکثر درصد پروتئین خام (7/3%) در تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و حداکثر کربوهیدارتهای محلول و (2/8%) در تیمار شاهد دیده شد.

لینک کمکی