فایل word مقاله اثر ميزان بذر بر خصوصيات کمي و کيفي ارقام بهاره کلزا در کشت زمستانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر ميزان بذر بر خصوصيات کمي و کيفي ارقام بهاره کلزا در کشت زمستانه :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

بهرام مجد نصیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد رضا وفایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

کاشت زمستانه کلزا نیازمند معرفی ارقام مناسب با شر ایط جد ید کشت می باشد . بد ین تر تیب لازم بود تا علاوه بر ارقام , تاریخ کاشت های مختلف و مقادیر متفاوتی از میزان بذر برای کاشت در بوته آزما یش قرار گ یرد. به هم ین منظور این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان با 4 تکرار انجام شد. طرح در قالب اسپیلیت اسپیلیت پلات اجرا شد به طوری که تاریخ کاشت در سه سطح 83/11/10, 83/11/20, 83/11/30 به عنوان فاکتور اصلی, میزان بذر در سه سطح 8, 10 و 12 ک یلوگرم در هکتار به همراه ارقام Hyola308 ,Hyla401 و RGS003 به عنوان فاکتور فرعی به صورت فاکتور یل در نظر گرفته شدند. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر کلیه مراحل فتولوژیک بسیار معنی دار بود. ارتفاع بوته, وزن هزار دانه و درصد روغن نیز تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت زمستانه قرار نداشت . میزان بذر کاشته شده نیز بر تعداد روز سپری شده تا رس یدن به هر یک از مراحل نموی مؤثر بود . در میان اجزای عملکرد نیز فقط تعداد غلاف در بوته تحت تا ثیر م یزان بذر کاشته شده واقع شد . ارقام مختلف کاشته شده نیز از لحاظ تعداد روز طی شده تا شروع گلدهی و گلدهی کامل , همچنین تعداد روز سپری شده تا رس یدن به مرحله رس یدگی فیزیولوژیک با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند . نتایج همچ نین نشان داد که شش رقم کلزای کاشته شده از لحاظ متوسط تعداد دانه در غلاف و وزن هز ار دانه با یکدیگر متفاوت بودند در حالی که از نظر ارتفاع بوته , متوسط تعداد غلاف در بوته و درصد روغن اختلافی با یکدیگر نداشتند. میزان عملکرد دانه به شدت تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار داشت. تاریخ کاشت دوم (83/11/20) با متوسط عملکرد 2978/6 کیلوگرم در هکتار حائز بیشترین میزان عملکرد بوده و از نظر این صفت نسبت به دو تاریخ کاشت زودتر و دیرتر به طور معنی داری برتری داشت . میزان بذر کاشته شده تا ثیر معنی داری روی عملکرد دانه نداشت با این حال م یزان مطلق عملکرد دانه در تیمار 12 کیلوگرم در هکتار در حدود 180 کیلوگرم نسبت به تیمار 10 کیلوگرم و حدود 260 کیلوگرم نسبت به تیمار بذری 8 کیلوگرم درهکتار برتری نشان داد. در مقایسه بین ارقام مختلف نیز رقم RGS003 با متوسط تولید 2626/5 کیلوگرم در هکتار نسبت به دو هیبرید بهاره دیگر از نظر عملکرد دانه در سطح بالاتری واقع شد. در صد روغن دانه نیز متاثر از هیچ یک از تیمارهای اعمال شده نبود .

لینک کمکی