فایل word مقاله کنترل هوشمند يک جسم زير آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کنترل هوشمند يک جسم زير آب :

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

مزدا معطری – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش برق و الکترونیک
علیرضا خیاطیان –

چکیده:

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از شــبکه عصــبی, الگــوریتم هوشــمندی بــرای تنظــیم ضــرایب یــک کنترلــر کلاســیک پیشــنهاد شــده اســت . از ایــن تکنیــک هوشــمند بــرای خــودگردان کــردن یــک جســم زیــرآب جــرم متغیــر و کنتــرل کانالهــای چــرخش, عمــق و ســمت آن اســتفاده شــده اســت . در ایــن تکنیــک هوشــمند, شــبکه عصــبی ضــرایب کنترلر کلاسیک PID را در جهت کاهش خطای سیستم, تنظیم می کند . نتــایج حاصــل از تکنیــک هوشــمند پیشــنهادی بــا نتــایج کنترلــر PID مقایســه گردیــده اســت . در ایــن مقایســه دیــده می شـود کـه کنترلـر عصـبی در کـم کـردن زمـان نشسـت و خطـای حالـت مانـدگار بسـیار بهتـر عمـل نمـوده اسـت و همچنین نسبت به تغییرات پارامترهای سیستم و تغییرات شرایط محیط مقاوم تر است . در ادامه بـرای بهبـود عملکـرد کنترلـر هوشـم ند از سـه شـبکه عصـبی تـک خروجـی بجـای یـک شـبکه عصـبی سـه خروجی جهت تنظیم ضرایب کنترلر PID استفاده شد .

لینک کمکی