فایل word مقاله اثر ميزان بذر و زمان کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزاي زمستانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر ميزان بذر و زمان کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزاي زمستانه :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

در این مطالعه, آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 86-1385 برای بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزای ز مستانه انجام شد . سه رقم کلزا Modena ,Licord و Okapi , سه تاریخ کاشت دهم مهر, بیستم و سی ام مهر و سه میزان بذر مصرفی 6kgha^-1, و 8 و 10 به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی, فرعی و فرعی فرعی بودند . نتایج نشان داد که ارقام Licord و Okapi به ترتیب بیشترین و کمترین عملک رد دانه را تولید نمودند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تاریخ های کاشت دهم و سی ام مهرماه حاصل شد . میزان های مختلف بذر و اثر متقابل رقم * میزان بذر بر عملکرد دانه تأثیر نداشت . بیشترین عملکرد دانه در میزان بذر 6kgha^-1 به دست آمد. اثرات متقابل رقم * تاریخ کاشت (0/05>p), تاریخ کاشت * میزان بذر (0/01>=p) و رقم * تاریخ کاشت * میزان بذر (0/05>=p) بر عملکرد دانه معنی دار بود . عملکرد دانه با وزن هزار دانه (0/05>p) , تعداد غلاف و تعداد دانه در غلاف, ارتفاع بوته, طول دوره رسیدگی (0/01>=p) همبستگی مثبت و با طول دوره گلدهی (0/05>=p) همبستگی منفی نشان داد . در این آزمایش کاهش تعداد غلاف در بوته در اثر تأخیر در تاریخ کاشت مهم ترین عامل در افت عملکرد دانه بود.

لینک کمکی