فایل word مقاله بررسي تأثير جانشيني Si با Al بر چگالش و تحول فازي و ريزساختاري ترکيبات پاية MoSi2 به روشSHS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير جانشيني Si با Al بر چگالش و تحول فازي و ريزساختاري ترکيبات پاية MoSi2 به روشSHS :

تعداد صفحات:10

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه, تهیه قطعات پایه MoSi2 در سیستم سه تایی (Mo-Si-Al) و چگالش آن در حین سنتز به روش SHS , بدون عبور از روش های تکمیلی و اعمال فشار خارجی و مطالعه محصول سنتز شده از نظر ریزساختاری و فازیبود . ابتدا مخلوط استوکیومتری مواداولیه ( پودرهای فلزی Al , Si , Mo ) در ترکیب ؛ x=0.2-0.5 و— تهیه و سپس نمونه های خام پرس شده از این پودر مخلوط, ( پیش گرمایش ) و در رأکتور احتراق سنتز شد . از جمله شاخص های اندازه گیری شده عبارت بودند از : چگالی خام و نهایی محصول, سختی سنجی, تحولات فازی, حرارتی و ریزساختاری اشاره داشت که با استفاده از فنوری های به ترتیب DSC , SEM و XRD مورد بررسی قرار گرفتند . . با جانشینی Al و بهینه سازی عوامل مؤثر بر فرآیند سنتز نتایج زیر به دست آمد : افزایش چگالی نسبی محصول به بالاتر از %90 , کاهش دمای سنتز از حدود 1400 به 750 درجه سانتی گراد و تغییر شکل دانه ها به سمت مرز دانه های با تحدب ب یشتر . آنالیزهای انجام شده حاکی از سنتز فاز Mo(SiAl)2 در نسبت استوکیومتری x=0.2 و تشخیص و ارزیابی فاز جدید Mo2.85Al1.91Si4.81 در نسبت های استوکیومتری005x03 f بود.

لینک کمکی