فایل word مقاله اثرات مخرب انواع اکسيژن فعال، مکانيسم هاي محافظتي گياه و ضرورت توجه به آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات مخرب انواع اکسيژن فعال, مکانيسم هاي محافظتي گياه و ضرورت توجه به آن ها :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات:25

نویسنده(ها):

عزت اله اسفندیاری – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه مراغه
سلطانعلی محبوب – استاد گروه بیوشیمی و تغذیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و موسسه آموزش عالی ربع رشیدیتبریز
فریبرز شکاری – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه مراغه

چکیده:

تنش های محیطی از عوامل اصلی کاهش دهنده رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی به شمار آمده و همواره امنیت غذایی انسا ن ها را تهدید می کنند. تنش های محیطی با افزایش تولید انواع اکسیژن فعال به بیومولکو ل ها ی حیاتی پروتئین ها و برخی نقاط کل یدی آسیب وارد کرده و در نهایت متابولیسم سلول را مختل ,DNA , سلول نظیر لیپیدها می نمایند. اما سلو ل های گیاهی جهت کاهش اثرات منفی تن ش های محیطی و انواع اکسیژن فعال تولید شده در سلول از مکانیس م های ویژ ه ای نظیر چرخه اسکوربات -گلوتاتیون, چرخه مهلر , چرخه گزانتوفیل , آلترناتیو اکسیداز , تنفس نوری , پراکسی ردوکسین و برخی مکانیس م های دیگر برخوردارند که سلول را قادر می سازد تا از تولید عوامل زیان آور پیشگیری کرده و یا آنها را جمع آوری نماید . در واقع سلول سعی دارد تا با استفاده از این مکانیسم های دفاعی پتانسیل ردوکس سلول را در حد بالا حفظ کرده و بدین ترتیب سلول در شرایط مطلوبتری بهسر برد . با اندازه گیری فعالیت آنزی م های آنتی اکسیدان نظیر سوپراکسید دیسموتاز , کاتالاز , گلوتاتیون ردوکتاز , اسکوربات پراکسیداز , پراکسیدازها و نیز میزان آنتی اکسیدا ن های سلول مانند نسبت احیا به اکسید آنها , می توان پاسخ گیا هان به تن ش های محیطی را ارزیابی نمود . این پارامترها می تواند به تشخیص درست نقاط ضعف و قوت گیاهان در شرایط تنش و گزینش درست آنها برای استفاده در برنام ههای اصلاحی کمک نماید.

لینک کمکی