فایل word مقاله بررسي آزمايشگاهي توپوگرافي بستر در يک خم 90 درجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي آزمايشگاهي توپوگرافي بستر در يک خم 90 درجه :

تعداد صفحات:8

چکیده:

یکی از مسائل قابل توجه در مهندسی رودخانه, وقوع آبشستگی و تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه در محل قوس می باشد. به منظور شناسایی و بررسی تاثیر برخی از پارامترهای موثر بر روی آبشستگی و توپوگرافی بستر در یک قوس 90 درجه,‌آزمایشهای طراحی و انجام شد. آزماشهای مورد نظر در فلومی با عرض و ارتفاع 60 سانتی متر انجام شد. فلوم در انتها قوسی 90 درجه دارد. برای بستر از مصالح یکنواخت با قطر متوسط 1/4 میلیمتر استفاده شد. برخی از نتایج حاصل از آزمایشها در این مقاله ارائه خواهد شد.

لینک کمکی