فایل word مقاله اثر سطوح مختلف عناصر غذايي روي و آهن و برهمکنش آنها بر عملکرد کمي و کيفي گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف عناصر غذايي روي و آهن و برهمکنش آنها بر عملکرد کمي و کيفي گندم :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

رامین زنگنه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
داود ارادتمند اصلی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد مهدی طهرانی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد پسندیده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عناصر غذایی روی و آهن و برهمکنش آنها بر عملکرد کمی و کیفی گندم (رقم پیشتاز) تحقیقی در سال 1386 در محل ایستگاه تحقیقاتی خاک و آب کرج واقع در شهر مشکین دشت , به صورت کشت گلدانی و تحت شرایط کنترل شده گلخانه ای , به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی یا 3 تکرار اجرا گردید . تیمارهای آزمایشی به صورت فاکتور اول در 4 سطح مختلف عنصر روی ( 0, 2/5, 5, 7/5 میلی گرم در کیلوگرم خاک, در فرم کودی سولفات روی و به صورت مصرف خاکی) و فاکتور دوم؛ 4 سطح مختلف عنصر آهن ( 0, 5, 10 و 15 میلی گرم در کیلوگرم خاک , در فرم کودی سولفات آهن و به صورت مصرف خاکی ) در نظر گرفته شدند . نتایج نشان داد که مصرف عنصر روی در م قایسه با شاهد موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه, اجزای عملکرد, عملکرد کاه و کلش, غلظت و جذب عنصر روی در اندام هوایی و ریشه, غلظت و جذب عنصر روی در دانه , درصد پروتئین دانه و موجب کاهش معنی دار نسبت مولی اسید فیتیک به روی (PA/Zn) گردید. مصرف عنصر آهن در مقایسه با شاهد موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه , اجزای عملکرد و عملکرد کاه و کلش (تا سطح Fe2) غلظت و جذب عنصر آهن در اندام هوایی و ریشه , غلظت و جذب عنصر آهن در دانه و درصد پروتئین دانه (تا سطح Fe2) گردید ولی بر نسبت مولی اسید فیتیک بر روی (PA/Zn) معنی دار نشد . همچنین اثرات متقابل عناصر روی و آهن در مورد هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی معنی دار نشد.

لینک کمکی