فایل word مقاله اثر سطوح مختلف نيتروژن وتنش خشکي در مراحل مختلف رشد برعملکرد واجزاي عملکرد دانه کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف نيتروژن وتنش خشکي در مراحل مختلف رشد برعملکرد واجزاي عملکرد دانه کلزا :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظوربررسی تاثیرچهارسطح کود نیتروژن ( 0, 75, 150 و 225 ) کیلوگرم درهکتاردر کرت های فرعی وچهارسطح تنش خشکی (رطوبت کافی درحد ظرفیت مزرعه درتمام مراحل رشد کلزا (Bassica napus L.) به عنوان تیمارشاهد, رطوبت کافی درتمام مراحل رشد به جزگلدهی , رطوبت کافی درتمام مراحل رشد به جز مرحله خورجین دهی ورطوبت کافی درتمام مراحل رشد به جزمرحله دانه بندی) در کرت های اصلی, بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا درمراحل مختلف رشد , آزمایشی درسال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در باجگاه روی کلزای رقم طلایه انجام شد . نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه , تعداد خورجین و وزن هزاردانه از تیمار کودی 225 کیلوگرم وآبیاری درتمام مراحل رشد کلزا حاصل می شود. با افزایش میزان نیتروژن , ارتفاع بوته , تعداد خورجین در بوته , تعداد شاخه های فرعی , تعداد دانه د رخورجین و عملکرد دانه افزایش معنی داری یافتند . کمترین وزن هزاردانه مربوط به تیمار بدون مصرف کود سرک نیتروژن وخشکی درمرحله دانه بندی بود. با افزایش مصرف نیتروژن درصد روغن دانه افزایش یافت, به نحوی که بالاترین درصد روغن دانه در تیمار 75 کیلوگرم نیتروژن و آبیاری درتمام مراحل رشد حاصل گردید.

لینک کمکی