فایل word مقاله سنتز نانو پودرهاي فلوئور هيدروکسي‌آپاتيت با استفاده از فرآيند سُل ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز نانو پودرهاي فلوئور هيدروکسي‌آپاتيت با استفاده از فرآيند سُل ژل :

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این تحقیق پودر فلوئورهیدروکسی آپاتیت [FHA, Ca10(PO4)6(OH,F)2] در مقیاس نانومتر با استفاده از فرآیند سلژل سنتز شد . تری اتیل فسفیت, نیترات کلسیم آبدار و فلورید آمونیوم به ترتیب به عنوان منابع تامین کننده P , Ca و F بکار گرفته شد . پودرهای سنتز شده در دماهای مختلف عملیات حرارتی شدند . جهت ارزیابی ویژگی های محصول, از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) , میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) , زتاسایزر (Zeta Sizer)استفاده شد . نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس حضور فازهای فلورآپاتیت و هیدروکسی آپاتیت در پودرهای عملیات حرارتی شده در دمای 550 °C و بیش از آنرا تایید می نماید . همچنین بررسی های XRD نشان داد که اندازه بلورک ها در مقیاس نانومتر می باشند که این نتایج بوسیله TEM تایید شده است . پودری که در 550 °C عم لیات حرارتی شده از توزیع اندازه ذرات از 100 تا 500 نانومتر برخوردار است

لینک کمکی