فایل word مقاله اثر سلنيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه سه رقم لوبيا قرمز در شرايط تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سلنيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه سه رقم لوبيا قرمز در شرايط تنش خشکي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

فرانک کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داریوش فتح اله طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
حسن جلیله وند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

خشکی و تنش ناشی از آن از جمله عوامل مه می است که تولیدات کشاورزی را در ایران با محدودیت مواجه ساخته است . از این رو شناسایی ارقام متحمل به خشکی و همچنین بکارگیری روش هایی جهت کاهش آب مصرفی توسط گیاه همواره مورد نظر محققان علم کشاورزی بوده و هست . یکی از راه های مورد نظر محققان استفاده از عناصر میکرو و افزودنی به خاک است . سلنیوم یک عنصر افزودنی به خاک یا گیاه بوده که به رشد مطلوب گیاه و مقاومت به خشکی کمک می نماید. این عنصر با تاثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی میزان مقاومت به خشکی را افزایش می دهد . به منظور بررسی تاثیر سلنیوم بر عملکرد دانه , وزن خشک کل , شاخص برداشت , تعداد غلاف در بوته , تعداد دانه در غلاف و وزن هزاردانه در ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) پژوهشی در سال 1384 در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام پذیرفت . آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. شرایط آبیاری در دو سطح (نرمال و تنش) در کرت های اصلی و سه رقم لوبیا قرمز (گلی, اختر, صیاد) به همراه دوسطح سلنیوم (صفر و 18 گرم در هکتار) به صورت فاکتوریل در کرت ها ی فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایشات نشان داد که استعمال سلنیوم تحت شرایط آبیاری نرمال تاثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شدهنداشته ولی تحت شرایط تنش خشکی مصرف سلنیوم به میزان 18 گرم در هکتار موجب افزایش تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه و نیز موجب کاهش وزن هزاردانه گردید.

لینک کمکی