فایل word مقاله اثر تراکم بوته و رقم بر شاخص هاي فيزيولوژيکي و عملکرد کيفي سه رقم کلزا تحت شرايط ديم در خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر تراکم بوته و رقم بر شاخص هاي فيزيولوژيکي و عملکرد کيفي سه رقم کلزا تحت شرايط ديم در خوزستان :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و رقم بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد روغن کلزا در شرایط دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در چهار تکرار در منطقه گتوند واقع در شمال شرقی خوزستان در سال زراعی 85-84 اجرا گردید. دراین آزمایش تراکم در سه سطح: 70, 100 و 140 بوته در متر مربع و سه رقم کلزا شامل: RGS, هایولا 330 و هایولا 60 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شاخص های فیزاز لحاظ شاخص سطح برگ, وزن خشک کل, وزن خشک ساقه , وزن خشک برگ , اختلاف قابل توجهی بین ارقام وجود دارد . بین سطوح تراکم بوته وتیمارهای ارقام از نظر درصد پروتئین و مقدار پروتئین و درصد روغن و مقدار روغن اختلاف معنی داری وجود داشت . رقم RGS با داشتن درصد پروتئین (28/14) , عملکرد پروتئین (73/31 گرم در متر مربع), درصد روغن (21/36), عملکرد روغن (55/40 گرم در متر مربع ) نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت . تراکم 80 بوته در متر مربع با داشتن بیشترین درصد روغن (21/45), عملکرد روغن( 48/62 گرم در مترمربع) و درصد پروتئین (27/647) بر دو تراکم دیگر برتری ولی در عین حال میزان پروتئین کمتری داشت. ترکیب تیماری برتر این آزمایش رقم RGS در تراکم 80 بوته در متر مربع با داشتن 61/08 گرم در متر مربع روغن در سطح 5 درصد احتمال خطا با بقیه ترکیبات تیماری اختلاف معنی داری داشت و به عنوان ترکیب تیماری مناسب پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی