فایل word مقاله بررسي تاثير زمان ايج شدن در سنتز هيدروکسيآپاتيت نانوساختار به روش سل – ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير زمان ايج شدن در سنتز هيدروکسيآپاتيت نانوساختار به روش سل – ژل :

تعداد صفحات:12

چکیده:

در این تح قیق, امکان پذیری سنتز پودر نانوساختار هیدروکسی آپاتیت به روش سل – ژل و تاثیر زمان ایـج شـدن ژل بـر روی خواص نهایی پودر مورد بررسی قرار گرفته است . پیشمادههای Ca(NO3)2.4H2O و P2O5 در اتانل با هم مخلـوط شـدند و سل پایداری به دست آمد . سلهای شد ه در زمان های مختلف د ر دمای 150 °C به مدت 24 ساعت خـشک و سـپس در 600 °C بـه
مدت 6 ساعت تکلیس شد . از STA , XRD , FTIR و ICP برای بررسی خواص ژل و پودر خشک و تکلیس شده اسـتفاده شـد . مقدار فازها, درجه بلوری و اندازه تقریبی بلورک های پودر به دست آمده از الگوی XRD محاسبه و در زمان های مختلف ایج شدن مقایسه گردید . از زتاسایزر نیز برای اندازهگیری اندازه ذرات پودر استفاده شد . مشاهدات میکروسکپی نیز توسـط TEM و SEM
انجام پذیرفت . نتایج نشان داد که به این روش می توان در دمای تکلیس 600 °C پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته با انـدازه بلـورک کمتر از 30 nm سنتز نمود . همچنین افزایش زمان ایج کردن باعث افزایش درجه بلوری, اندازه بلورک ها و ذرات فـاز هیدروکـسی – آپاتیت میشود .

لینک کمکی