فایل word مقاله اثر تراکم بوته و کنترل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم دوروم در تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر تراکم بوته و کنترل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم دوروم در تبريز :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تراکم های مختلف کاشت و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم دوروم , آزمایشی در سال 1382 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بر روی رقم سیمره در چهار تراکم کاشت 400, 500, 600 و 700 بوته در متر مربع در دو حالت کنترل یا عدم کنترل علف های هرز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد . نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثرات تراکم های کاشت و علف های هرز , بر روی عملکرد دانه و اجزای آن معنی دار است . مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه نشان د اد که با افزایش تراکم گندم دوروم در واحد سطح , تعداد سنبله در متر مربع افزایش یافت ولی تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه کاهش یافت . همچنین با افزایش تراکم , گندم دوروم بهتر توانست با علف های هرز رقابت کرده و عملکرد دانه آن افزایش یافت که بیشترین عملکرد دانه نیز در تراکم 600 بوته با تولید 540/8 گرم در متر مربع به دست آمد . ولی با افزایش تراکم به 700 بوته در متر مربع, عملکرد دانه کاهش یافت که این میزان کاهش معنی دار نبود. در نهایت مشخص شد که افزایش تراکم کاشت گندم سیمره تا 600 بوته در متر مربع, قابلیت رقابت آن را با علف های هرز, افزایش می دهد.

لینک کمکی