فایل word مقاله بررسي تأثير نشست حاصل از تخليه آب زيرزميني بر تخريب لوله جدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير نشست حاصل از تخليه آب زيرزميني بر تخريب لوله جدار :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

رضا آل خمیس – کارشناس ارشد مکانیک سنگ, مهندسی مشاور سازبن پژوه
سعید کریمی نسب – استادیار , بخش مهندسی معدن , دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزاد آریانا – دانشیار , بخش مهندسی مکانیک , دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشست یکی از پدیده های مخاطره آمیز زمین شناسی می باشد که در اثر فعالیت بـشری همچـون تخلیه دراز مدت آب, نفت, گاز از مخازن زیرزمینی و یا استخراج معادن زیرزمینی می تواند تشدید
شود . هنگامی که سفره آبدار تحت بهره برداری قرار می گیرد, نیروهایی متعادل کننده سفره آبدار در اثر پمپاژ آب زیرزمینی دچار تغییر می گردند, و زمین نشست می کند و سرانجام فرو نشـست
رخ می دهد . یکی از عواقب نشست ناشی از بهره برداری آبه ای زیرزمینی رشد لوله جدار چـاه آب می باشد . البته این لوله جدار نیست که رشد می کند بلکه زمین اطراف لوله جدار است که به سمت پایین می رود . نیروهای ناشی از نشست همچنین می تواند باعث تخریب لوله جدار چاه گردد کـه این موضوع باعث تحمیل هزینه های تعمیر و یا حتی جایگز ینی چاه می گردد . در این مقاله توسط روش عددی المان محدود در حالتهای دو و سه بعدی و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار ABAQUS بـه بررسی تأثیر نشست حاصل از بهره برداری آبهای زیرزمینی و افت سطح آبهـای زیرزمینـی بـر لوله جدار چاههای آب با استفاده از اطلاعات یک حوزه آبریز پرداخته شد . نتایج حاصل از شـبیه سازیهای ژئومکانیکی به کمک نرم افزار ABAQUS نشان داد که مکانیزم ایجاد " کاسه " فرونشست باعث دو حالت از گسیختگی لوله جدار می گردد . در یال این گودال رسوبات سطحی می توانند بـه سمت مرکز گودال, بر روی رسهای نرم بلغزند و در مسیر حرکت خود ب اعث خمش در لولـه جـدار شوند . در نزدیکی مرکز گودال فرونشست, مشکل از گونه دیگری است . تراکم قابل ملاحظه رسهای نرم با گذشت زمان, باعث کوتاه شدگی فاصله سطح زمین تا کـف چـاه مـی گـردد . همانگونـه کـه انتظار می رود در این وضعیت لوله جدار دچار کمانش می شود و در بعضی موارد, لوله های جدار از زمین بیرون می زنند

لینک کمکی