فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر سرعت رشد و طول ريشه ارقام ذرت دانه اي در مرحله گياهچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر سرعت رشد و طول ريشه ارقام ذرت دانه اي در مرحله گياهچه :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مریم ژرفا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت, دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید رضا صفاری –

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل ارقام مختلف ذرت به تنش خشکی از لحاظ سرعت رشد ریشه ها و طول آنها در مراحل ابتدایی رشد, آزمایشی در محل گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان بر روی گیاهچه های 7 رقم ذرت دانه ای شامل : سینگل کراس 404 , سینگل کراس 704 , BC666 , تری وی کراس 647 , دابل کراس 370 , جتا و کردونا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده با چهار تکرار بود که شرایط بدون تنش و تنش خشکی در کرت های اصلی و ارقام ذرت در کرت های فرعی قرار گرفتند. تنش خشکی به وسیله محلول PEG6000 با پتانسیل اسمزی صفر و خشکی 4- بار (شرایط تنش خشکی) اعمال شد. گیاهچه ها بر روی قطعات یونولیتی 4×4 سانتیمتر در محیط آبکشت روی محلول قرار گرفته و رشد ریشه ها به صورت روزانه به وسیله خط کش اندازه گیری شد . سرعت رشد ریشه ها به عنوان شیب رابطه خطی بین زمان (روز) و طول ریشه (سانتیمتر) بیان شد . تجزیه داده ها نشان داد که ارقام دابل کراس 370 با سرعت رشد 0/65 سانتیمتر بر روز و جتا با سرعت 0/50 سانتیمتر بر روز بیشترین سرعت رشد را در مقایسه با دیگر ارقام داشتند . در حالیکه رقم تری وی کراس 647 با سرعت رشد 0/36 سانتیمتر بر روز دارای کمترین سرعت رشد بود . همچنین اختلاف بین ارقام از لحاظ میانگین طول ریشه ها در پایان دوره بسیار معنی دار بود . بیشترین طول ریشه در ارقام جتا (15/62 سانتیمتر ) و دابل کراس 370 (15/58 سانتیمتر) و کمترین آن در رقم تری وی کراس 647 (10/44 سانتیمتر) مشاهده شد. به نظر می رسد که ممکن است از لحاظ سرعت رشد و در نتیجه طول نهایی آن پس از یک دوره زمانی تنوع ژنتیکی بین ارقام ذرت وجود داشته باشد . مفید بودن این خصوصیات در استقرار اولیه گیاهچه ها مخصوصاً در شرایطی که خاک رطوبت سطحی خود را زود از دست می دهد می تواند موضوع آزمایشات بعدی باشد.

لینک کمکی