فایل word مقاله فشردگي اسپيني وکمينة پارامتر بهينهِ فشردگي اسپيني تحت تأثير چند هاميلتوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله فشردگي اسپيني وکمينة پارامتر بهينهِ فشردگي اسپيني تحت تأثير چند هاميلتوني :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

احمد آخوند – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران, اهواز
مجتبی جعفرپور – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران, اهواز

چکیده:

با در نظر گرفتن یک حالت عمومی اسپینی, پارامتر فشردگی اسپینی بهینه را, بر اساس تعریف سورنسن, برای اسپینهای 1 تا 100 , محاسبه مینماییم . همچنین عملگرهـای اسپینی رادر مختصات قطبی – کروی معرفی نموده و تحول زمانی آنها را تحت تأ ثیر سه نوع هامیلتونی غیر خطی, بررسی می کنیم . سپس با انتخاب یـک حالـت همـدوس اسپینی اولیه, با جهت گیری دلخواه فضایی؛ کمینه فشرد گی اسپینی را برای اسپینهای 1 تا 5 , با استفاده از عملگرهای یاد شده, بهدست می آوریم . همچنین وابـستگی زمـانی پارامتر فشردگی و توزیع احتمال فضایی اسپینی را برای اسپین 5 مطالعه میکنیم .

لینک کمکی