فایل word مقاله بررسي هيستوپاتولوژي کبد درمواجهه پوستي تحت مزمن نانو سيلوردر خوکچه هندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي هيستوپاتولوژي کبد درمواجهه پوستي تحت مزمن نانو سيلوردر خوکچه هندي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

نقره فلزی بر ای تهیه پروتزهای جراحی, قارچ کشها و غیره به کار می رود . اندازه کوچک نانوسیلور باعـث تغییـر خـصوصیات شیمیایی و فیزیکی ماده می شود . با توجه به کاربرد وسیع آن ( در الیاف ولباسهای زیرو ;) بررسی سمیت نانوسـیلور ضـروری بـه نظـر رسیده وانجام شد . درمطالعه حاضراز 5 گرو ه 6 تایی حیوان شامل 2 گروه کنترل و 3 گروه تست با 3 غلظت متفاوت نانو سیلور به مدت 8 تا 13 هفته 5) روز در هفته ) استفاده شد . این بررسی نشانگر وجود التهاب در نمونه های بـافتی کبـد بـوده ضـمن اینکـه سـایر تغییـرات هیستوپاتولوژیک در نانو سیلور 10000 ppm نسبت به سایر گروهها بیشتر بود .

لینک کمکی