فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخودهاي ارقام تيپ کابلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخودهاي ارقام تيپ کابلي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

تنش خشکی یکی از مهم ترین تنش ها است که به شدت عملکرد گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار می دهد. کاهش جهانی عملکرد نخود به دلیل تنش خشکی تا 45 درصد برآورد شده است . این مسئله, بررسی تحمل به خشکی در ژرم پلاسم نخود را به منظور استفاده از آنها در برنامه های اصلاحی, ضروری می سازد. برای این منظور آزمایشی در سال زراعی 1385 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور انجام شد و طی آن, 150 ژنوتیپ نخود تیپ کابلی از بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح ارزیابی مقدماتی عملکرد آگومنت به همراه 6 شاهد شامل ارقام و نمونه های ,MCC252 ,MCC180, MCC361 ,MCC358 ,MCC283 و ILC5556 مورد ارزیابی قرار گرفتند . در این آزمایش, اجزای عملکرد و عملکرد دانه نمونه ها در دو شرایط دیم (تنش) و آبی (بدون تنش ) بررسی شدند . بر اساس نتایج, تنوع معنی داری در میان ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی وجود داشت . در شرایط تنش, ژنوتیپ های 302, 427, 352, 1, 50, 62, 118 و 423 و در شرایط بدون تنش ژنوتیپ های 312 , 380, 304, 50, 117, 427, 301, و 311 دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. در این آزمایش, نمونه های مورد بررسی از نظر میزان عملکرد دانه در 8 گروه تقسیم شدند و 25 درصد از آنها با بیشترین عملکرد دانه و سایر اجزای عملکرد برتر, جهت ادامه تحقیقات معرفی شدند.

لینک کمکی