فایل word مقاله برري اثر دما و ناهمواري سطح بر خواص مکانيکي نانوساختارهاي فلزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برري اثر دما و ناهمواري سطح بر خواص مکانيکي نانوساختارهاي فلزي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این تحقیق با نوشتن برنامه شبیه سازی دینامیک مولکولی که قابل اجرا بر روی کامپیوترهای موازی است به بررسی عواملی همچون دما و ناهمواری سطح بر خواص مکانیکی نانو ساختارهای فلزی پرداخته ایم. در ابتدای این شبیه سازی ها, نوک در راستای عمود بر سطح جابجا می شود و به داخل سطح نفوذ می کند. درمرحله بعد با حرکت نوک در امتداد سطج, خراشی در روی سطح ایجاد می گردد. در طول مدت شبیه سازی مقادیر نیروی افقی و عمودی وارد برنوک, ضریب اصطکاک, نیروی چسبندگی و سختی سطح محاسبه می شوند. شبیه سازی های انجام شده رفتارهای مشاهده شده در تئوری و تجربه را به خوبی پیش بینی می کنند.

لینک کمکی