فایل word مقاله بررسي نقض تقارن لورنتس با استفاده از تله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نقض تقارن لورنتس با استفاده از تله :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:3

نویسنده(ها):

وحید عامری – دانشکده ی فیزیک, دانشگاه صنعتی
منصور حقیقت – دانشکده ی فیزیک, دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این مقاله ما اثر نقض تقارن لورنتس را بر حرکت یک الکترون در تله بررسی می کنیم. برای این کار با استفاده از لاگرانژی نسبیتی نقـض لـورنتس در مـدل اسـتاندارد تعمیم یافته و تبدیل فولدی وات هاوزن و همچنین استفاده از جفت شدگی کمینه, هامیلتونی یک فرمیون جـرم دار در میـدان الکترومغنـاطیس را بدسـت مـی آوریـم. برخلاف کارهای قبلی که از جملات شامل میدان های الکترومغناطیس صرف نظر می کردند در اینجا ما نشان خواهیم داد که برخـی از ایـن جمـلات مـی تواننـد باعـث تشدید دامنه ی نوسان ذره شده و لذا حدود خوبی را برای پارامترهای نقض پیش بینی کنند

لینک کمکی