فایل word مقاله اثر زمان آبياري و سطوح کود ازته بر عملکرد راتون رقم هاشمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر زمان آبياري و سطوح کود ازته بر عملکرد راتون رقم هاشمي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

این طرح به منظور بررسی اثر زمان آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژزنه بر عملکرد راتون رقم هاش می به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل تیمار آبیاری در 3 سطح شامل خاک در وضعیت اشباع, ترک موئین و ترک درشت و فاکتور شامل سطوح مختلف کود نیتروژنه در چهار سطح کود شامل 0, 30, 60 و 90 کیلوگرم در هکتار تیتروژن خالص بود . نتایج نشان داد که کلیه صفات اندازه گیری شده تحت تأثیر آبیاری قرار نگرفت و در این میان عکس العمل یکسانی از خود نشان دادند . همچنین اثر متقابل زمان آبیاری کود نیز از نظر کلیه صفات معنی دار نبود . در مورد تأثیر کود بر عملکرد راتون رقم هاش می نتایج نشان داد , تیمار کودی 90 کیلوگرم در هکتار نتایج بهتری نسبت به سایر تیمارها داشت. گرچه در بسیاری از صفات بین تیمار کودی 90 کیلوگرم در هکتار و 60 کیلو گرم در هکتار نیتروژن خالص اختلاف معنی داری ملاحظه نشد . کمترین عملکرد مربوط به تیمار بدون کود نیتروژنه به دست آمد

لینک کمکی