فایل word مقاله سنتز و بررسي گونه هاي دوپه شده نانوپروسکيت LaMnO3+d با اکسيدهاي Tb , Zn به روش سل – ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز و بررسي گونه هاي دوپه شده نانوپروسکيت LaMnO3+d با اکسيدهاي Tb , Zn به روش سل – ژل :

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

عبدالعلی عالمی – تبریز – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – آزمایشگاه سنتز و شناسایی مواد
الناز کریم پور نهاری – تبریز – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – آزمایشگاه سنتز و شناسایی مواد

چکیده:

در پــروژه حاضــر نانوپروســکیتهای LaMnO3+d و سیــستمهای دوپــه شــده آن بــا اکــسیدهای روی (LaMn1-xZفایل word مقاله سنتز و بررسي گونه هاي دوپه شده نانوپروسکيت LaMnO3+d با اکسيدهاي Tb , Zn به روش سل – ژلO3+d) و تــربیم (La1-xTbxMn0.9Zn0.1O3+d) به روش سل – ژل پچینی سنتز شد . سرامیکهای سنتز شده با بهره گیری از دیفراکسیون اشعهXRD ) xطیفسنجی مادون قرمز ) ),FTIR میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM , فلوریمتری ) ) PL مورد مطال عه قرار گرفته اند . در مورد سیستم های دوپه شـده روی نمونه ها تا x=0/38 و در مورد سیستمهای دوپه شده Tb نمونه ها تا x= 0/32 بصورت پروسکیت تکفاز می باشند . میـانگین انـدازه ذر ات با استفاده از پیک واقع در 2 = 31-33 و با کمک رابطه معروف دبای اسچیرر برای نمونه های دوپـه شـده Zn , Tb و بـه ترتیـب 20/90 , 18/35 و نانومتر تعیین شد .

لینک کمکی