فایل word مقاله طراحي بيوسنسور اندازه گيري پراکسيد هيدروژن با استفاده از الکترود گرافيت مديفاي شده با نانو ذرات نقره و هموگلوبين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي بيوسنسور اندازه گيري پراکسيد هيدروژن با استفاده از الکترود گرافيت مديفاي شده با نانو ذرات نقره و هموگلوبين :

تعداد صفحات:5

چکیده:

نانو ذرات نقره خاصیت انتقال الکترون خیلی بالایی دارا می باشند. آنها می توانند الکترون را از مرکز ردکس پروتئین که مولکول بسیار بزرگی می باشد به سطح الکترود منتقل کنند. توانایی نانو مواد در تسریع و تسهیل انتقال الکترون از پروتئین به سطح الکترود امکانطراحی انواع یون سنسورها را محیا نموده است. در این مطالعه نانو ذرات نقره بر روی سطح الکترود گرافیت با استفاده از دپوزیشن یونهای نقره در ولتاژ یک ولت انجام شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی ذرات نانو به اندازه حدود 100 نانومتر بر روی سطح الکترود گرافیت مشاهده شد. پیک ردکس هموگلوبین توسط الکترود گرافیت پس از مدیفای شدن با نانو ذرات نقره قابل مشاهده بوده که پیک کاتدی در ناحیه 50- و پیک آندی در ناحیه 70 میلی ولت قرار داشتند. با اضافه کردن H2O2 جریان پیک کاتدی هموگلوبین افزایش یافت. در این مطالعه انحراف معیار استاندارد برای چهار بار اندازه گیری در غلظت 20 میکرومولار پر اکسید هیدروژن برابر 2/9% وحد تعیین 7 میکرومولار می باشد.

لینک کمکی