فایل word مقاله تخمين امتداد بهينه حفاري چاه نفت با استفاده از روش عددي در مخزن کوپال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تخمين امتداد بهينه حفاري چاه نفت با استفاده از روش عددي در مخزن کوپال :

تعداد صفحات:7

چکیده:

تخمین امتداد بهینه حفاری, روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری و دوری از مشکلاتی همچون هرزروی گل حفاری و ریزش دیواره, در حین حفاری و تولید است . شناخت انواع گسیختگیهای بوجود آمده در دیواره چاه در تخمین امتداد بهینه حفاری, اهمیت زیادی دارد . در این مقاله امتداد بهینه حفاری, در سازند آسماری ( میدان نفتی کوپال ) , با استفاده از نرم افزار عددیFLAC و اطلاعات بدست آمده از نمودارهای درون چاهی ( LOG ), تخمین زده شده است . تحلیل پایداری چاه در امتدادهای قائم, تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر سازند سنگ آهک مخزن انجام شده است . نتایج نشان می دهد, مقدار حداکثر جابجایی در جهت افقی, در هنگام حفاری در امتداد قائم, تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر بترتیب 5/8 ×10-5و 2/55 ×10-5 ,1/6 ×10-5متر, به دست آمد . بیشترین پایداری چاه در امتداد حفاری قائم است . در شرایط حفاری افقی, حفاری در امتداد تنش افقی حداقل از پایداری بیشتری برخوردار است . همچنین بررسیها نشان داد حفاری در امتداد تنش افقی حداقل, کمترین گسیختگی برشی را ایجاد می کند . در نهایت گسیختگی کششی در امتداد تنش افقی حداکثر بوجود می آید

لینک کمکی