فایل word مقاله تاثير دماي پخت لايه W اسپاتر شده در رشد نانو ميله هاي W17O47

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير دماي پخت لايه W اسپاتر شده در رشد نانو ميله هاي W17O47 :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این تحقیق , برای اولین بار نانومیله های اکسید تنگستن با حرارت د ادن لایه نازک تنگستن که با روش اسپاترینگ مغناطیسی DC بر روی سطح زیرلایه میکا لایه دقیقه ) رشد داده 120 به مدت N2 در محیط گاز 9000 C دقیقه و دمای 15 به مدت H2 در محیط گاز 7000 C نشانی شده, در شرایط مشخص و کنترل پذیر ( دمای به ترتیب ریخت شناسی ,شکل , ابعادو توزیع آنهادر سـطحشدند . با استفاده ازتکنیک میکروسکوپی الکترونی روبشی SEMو همچنین پراش اشعه(XRD )X ( به ریخت شناسی ,شکل , ابعادو توزیع آنهادر سـطح و همچنین تعیین فازها و ساختار کریستالی نانو میله ها بررسی گردید . بر اساس تحلیل نتایج بدست آمده از آنالیز های فوق, نانو میله های سـنتز شـده توسـط ایـن روش دارای طول 1-5 µm و پهنای 70 -200 nm می باشند و جهت کریستالی آنها در راستای (400) تعیین شد .

لینک کمکی