فایل word مقاله تاثير ميدان الکتريکي خارجي بر انرژي بستگي ناخالصي در سيم کوانتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير ميدان الکتريکي خارجي بر انرژي بستگي ناخالصي در سيم کوانتومي :

تعداد صفحات:5

چکیده:

انرژی بستگی ناخالصی در سیم کوانتومی مستطیلی تحت تاثیر میدان الکتریکی بررسی شده است . در این محاسبات ارتفاع سد پتانسیل محدود و از روش المان های محدود و تقریب جرم موثر استفاده گردیده است . انرژی بستگی ناخالصی بر حسب ابعاد سیم کوانتومی, میدان الکتریکی و موقعیت ناخالصی محاسبه و ترسیم گردیده اند . همچنین نشان داده شده است که با اعمال میدان الکتریکی تبهگنی ترازهای انرژی برطرف می گردد . نتایج بدست آمده در توافق خوبی با روش های قبلی می باشد .

لینک کمکی