فایل word مقاله تعيين حداکثر تخليه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک در مراحل مختلف دوره رشد 31 توتون باسما سرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين حداکثر تخليه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک در مراحل مختلف دوره رشد 31 توتون باسما سرس :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

رحمت اله رنجبر – محقق آب و خاک و زراعت مرکز تحقیقات توتون ارومیه
رامین تقوی – محقق آب و خاک و زراعت مرکز تحقیقات توتون ارومیه

چکیده:

تأمین رطوبت کافی طی مرحله رشد سریع بوته برای توتون بی نهایت مهم است در حالی که توتون در مراحل رشد اولیه ( مرحله ریشه دهی ) و مرحله برداشت به رطوبت کمتری نیاز دارد ) Reed و همکاران, ).1994 بنابراین, از یک برنامه معین آبیاری در تمام مراحل رشد توتون نمی توان تبعیت کرد . از روش های مختلفی برای تعیین برنامه آبیاری با توجه به امکانات و دقت استفاده می شود . آبیاری براساس میزان تخلیه رطوبت در خاک ( پس از تعیین حداکثر تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک ) MAD عموماً از اعتبار و اطمینان بیشتری برخوردار است که در این طرح از آن استفاده شده است . لزوم به کارگیری این روش, اندازه گیری مستمر رطوبت خاک در ناحیه ریشه در طول فصل رشد گیاه می باشد و اندازه گیری رطوبت حتی با به کارگیری وسایل جدید و سریع در عمل وقت گیر بوده در حالی که در روش های دیگر, اندازه گیری ها اساساً ساده تر بوده و وقت گیر نیستند . اما استفاده از این روشها مستلزم تعیین دقیق حدودها برای هر کدام از پارامترهای مورد استفاده می باشد که تابع نوع گیاه و شرایط محیطی است و برای تعیین این حدودها, هر کدام از این روش ها باید با روش اول ( به عنوان مرجع ) مقایسه شوند ( عسگرزاده, ).1382 نقطه پتانسیلی حداکثر تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک (Maximum Allowable Depletion) نسبتی از حد بالای رطوبت قابل استفاده خاک است که در رابطه با حداکثر عملکرد کمی و کیفی محصول در شرایط مزرعه تعیین می شود ( جارالهی, . (1380 رضوی و فجری در سال 1373 دور آبیاری 15 روز را برای تمام دوره رشد توتون باسما سرس 31 با استفاده از تشتک تبخیر کلاس A تعیین نمودند که نیاز آبی گیاه با این روش 3400 متر مکعب در هکتار بود . فجری و رضوی (1375) با استفاده از لایسیمتر, نیاز آبی توتون باسما سرس 31 را 3680مترمکعب تعیین نمودند .

لینک کمکی