فایل word مقاله توصيف و استنتاج خطمشي هاي دسترسي و الزام بر مبناي منطق هنجارها در محيطهاي آگاه از معنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توصيف و استنتاج خطمشي هاي دسترسي و الزام بر مبناي منطق هنجارها در محيطهاي آگاه از معنا :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

مرتضی امینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
رسول جلیلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ظهور تکنولوژی معنایی در طی سا لهای اخیر و به دنبال آن پیدایش محی طهای آگاه از معنا, راه را برای هوشمندی ماشی نها در تفسیر و پردازش اطلاعات و تعامل بیشتر با یکدیگر هموار نموده است. خصوصیات ویژه محی طهای آگاه از معنا, نیا زمند یهای امنیتی خاصی را به خصوص در مجازشماری تحمیل م ینماید. یک مدل مناسب برای محی طهای آگاه از معنا باید نیازمند یهایی همچون کنترل استنتاج بر اساس روابط معنایی در دامن ههای مختلف عام لها, اشیا, و اَعمال, آگاهی از زمینه, برخورداری از معنایی صریح و دقیق, رفع تداخل, توصیف و مدیریت توزی عشده خ طمشی را پوشش دهد. نیاز به یک مدل امنیتی مبتنی بر نیازمندی های مطروحه, حاوی ساختار نحوی, معناشناسی و قابلیت استنتاج ما را به سمت استفاده از منطق در مدل امنیتی برای محی طهای آگاه از معنا سوق م یدهد. بر این اساس در این مقاله نسخه اولیه یک مدل آگاه از معنا مبتنی بر ترکیبی از منطق هنجارها و منطق توصیفی پیشنهاد م یگردد. ب هکارگیری منطق هنجارها در این مدل, امکان توصیف خ طمش یهای کنترل دسترسی را در کنار خ طمش یهای الزام فراهم م ینماید و لذا مساله تداخل بین این دودسته خ طمشی را نیز تحت کنترل در م یآورد.

لینک کمکی